Julebrev 2016

Geirs «JULEBREV»

Klokken er 0500 (om vinteren tar vi det i lunchen) jeg og min kone tar på oss treningstøyet og drar ut på vår daglige joggetur, uansett vær, 30 minutter i vakkert skogsterreng perfekt for ledd og rygg, hvor vi sveiper innom en øde badebukt hvor vi bader minst en gang i uka, året rundt – i Adam og Evas drakt, sammen med en kobbe, et hekkende hegrepar og en rådyrfamilie. Hjemturen går strålende i Musk sin siste kreasjon. Etter en dusj i troperegn inntas smoothie fra selvplukkede bær, selvkomponert frokostblanding og noen ekstra vitaminer ispedd litt ginseng. Så bærer det av gårde til jobben min som manager for LFC og ambassadør for Røde Kors, kan fint kombineres, før jeg kommer hjem til min vakre kone og 8 barn og inntar en flott treretters middag i stallen vår... «GEIR DU MÅ STÅ OPP, KLOKKA ER 0700!»

Det skjedde i de dager at jeg burde ha gjort ting annerledes før, nå som jeg ser hva jeg burde gjort etter...

På denne reisen for å skrive meg inn i hukommelsen hos familie, kolleger, venner, kjente og ganske ukjente er det viktig å ha det meste på stell. Man skal ha et liv, som tilfredsstiller alle nivåene i Maslows behovshierarki, men hvor man på en måte snur det på hodet. Jeg regner nå med at alle som leser dette vet hva jeg snakker om. Med å snu det på hodet mener jeg selvrealiseringen blir størst og primærbehovene minst.

Alle som hørte på undret seg over det som ble fortalt.

Frykt ikke, dette kan være en god ting. Og her begynner selvransakelsen, eller om du vil min beklagelse overfor min egen dårlige samvittighet. La oss se hvor skal jeg begynne? Forresten jeg gidder ikke å begynne før til neste år …, men Geir gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

Ønsker dere alle en riktig god jul, takker for året som har gått, vippser litt over til Røde Kors og sender en tweet til herr Klopp..

Vi var fattigere før.

Vi var fattigere før...

Før hadde vi tid

Før hadde vi små klasser

Før hadde vi landskoler

Før hadde vi skole 3 dager i uka

Vi var fattigere før

Nå er alt så meget bedre

Nå har vi aldri tid

Nå har vi store klasser

Nå busses vi til store skoler

Nå har vi skole 5 dager i uka

Nå har vi SFO

Nå har vi leksehjelp

Nå har vi hjemmehjelp

Nå er vi online

Men aldri tilgjengelig

Vi har større hus

Finere biler

Hytte ved sjøen

Hytte på fjellet

Timeshare i syden

Pengene er flyttet fra fellesgoder

Til egne goder

Vi får velge

USA eller NORGE

De rike har det godt

De rike får det bedre

De fattige får det verre

Back to nature kan bety to ting:

Naturalhusholdning

Dele på fellesressursene

Eller

De sterkeste overlever

Vi er jo dyr vi også

De sterkeste lever av de svakeste.

Vi var fattigere før.

The english version - We were poorer before.

We were poorer before ...
Before we had time
Before we had small school classes
Before we had land schools
Before we had school three days a week
We were poorer before
Now everything is so much better
Now we never have time
Now we have large classes
Now we are transported to large schools
Now we have school five days a week
Now we have after school kindergarten.
Now we have help with homework
Now we have help at home
Now we are online
But never available
We have bigger houses
Finer cars
Cottage by the sea
Mountain cabin
Timeshare in the Mediterranean
The money is transferred from public goods
To own goods
We get to choose
USA or NORWAY
The rich have it good
The rich get better
The poor get worse

Back to nature can mean two things:
Natural Household
Share common resources
or
The strongest survive
We're animals, we also
The strongest lives of the weekest

We were poorer before.

SEMANTIKK OG FØLELSER.

Semantikk og følelser.

 

Idiot, dumming, nerd, rasist, homo, kommunist, nudist, exhibisjonist, hviting, svarting, neger, afroamerikaner, guling, gringo, feiting, tjukken, hore, hallik, rundbrenner

Eller

Svekkede læringsevner, lærevillig, dårlig informert stakkar, preget av oppveksten og omgivelsene, er vokst opp på seksti eller syttitallet, hadde meget liberale foreldre, har ikke selv valgt hvor vi ble født, en av de som måtte flykte, alt det vonde de har opplevd, har sikkert hatt det vanskelig som barn, don juan, lett på tråden, eskortedame, daglig leder i konsulentbyrået……., en velutrustet mann osv. osv.

Jeg prøver å stå rakrygget, men det er vanskelig og det har tatt sin tid – kall meg hva du vil, men jeg forbeholder meg den fulle rett til å ta det personlig, for det er etter min mening den eneste måten å ta det på!

Jeg ønsker å bevare ulikhetene!

Fordi jeg synes at noe av det viktigste er å beholde verdens etniske, geografiske, naturmessige og kulturelle ulikheter. Jeg ønsker ikke å ha muligheten til å gå på ski og skøyter, spise vaffel med brunost, se på gullrekka på fredagen eller be til Jesus Kristus foran en norsk prest når jeg er i Kenya. Jeg ønsker ikke å kunne lese VG, høre på P1, prate med norske og svenske på kafe, ha ribbe til jul eller dø sammen med norske på ett norsk gamlehjem når jeg er i Nepal.

Jeg ønsker ikke å ha Norske versjoner av alt hvis jeg bestemmer meg for å bo i Spania, Thailand eller Sør-Afrika. Ei heller hvis jeg blir tvunget. Hvis alternativet er at jeg og min familie blir drept i mitt hjemland hvis jeg reiser tilbake, foretrekker jeg heller freden og fornuften jeg får i landet jeg er, og innser at politikken og eller religionen i det landet jeg kommer fra mest sannsynlig er en av årsakene til at det ikke er hverken trygt eller følelsesmessig fornuftig å reise tilbake. Jeg ønsker heller å lære meg språket og deres kultur og tradisjoner, slik at jeg kan få innpass på en naturlig måte. Hvem er jeg som kan komme hjem i deres stue og kreve at de må ommøblere slik at jeg kan få plass til mine ting som tilsynelatende også er en del av årsaken til volden og usikkerheten i mitt land?

Hva er roten til alt ondt?

De har så sterk tro, de har så sterke røtter, de har så sterke meninger!

Bra er det, men hvis du virkelig er sterk i troen, så trenger du ikke en egen Moske, kirke eller kloster. Hvis du har så sterke røtter så vil du etter hvert finne en måte å igjen finne tilbake til disse. Og har du i tillegg generelt meget sterke meninger vil du nok få de frem.

Så kall ikke meg, som ble både lei meg og glad når vi endelig fikk eget barn, samtidig som vi frustrert og forvirret måtte si ifra oss adoptivbarnet fra Sør-Afrika, en usmakelig rasist. Kall ikke meg usmakelig rasist som sitter ved familiens bord omringet av både Indianerblod, amerikansk blod (afroamerikansk), lesbisk blod, arisk blod, svensk blod, norsk blod, samisk blod, høyre blod, sv-blod, ap-blod og bergensk blod.

Hvis det er en generasjon som trenger fremmedspråklig kontakt så er det nåværende sykehjems- og eldrebolig-generasjon, og er det noen som kan forklare våre nye landsmenn grunnen til vår patriotisme og skepsis så er det de. La de få muligheten!

«For ære være forskjellen og fred på jord og kunnskap til alle, slik at vi kan lovprise ulikheten, hylle fornuften, omfavne fremgangen og med det innse at verden har gått fremover og at gamle tradisjoner må vike for nyvunnen kunnskap om hvordan ulikhet, brødre og søstre, og mangfold kan leve side om side i perfekt harmoni og frihet.»

Semantikk er den grenen av lingvistikken (språkvitenskapen) som studerer ordenes betydning, både enkeltvis og i sammenstilte strukturer (setninger).

Følelser eller emosjoner henger sammen med det ubevisste og tankene vi tenker uten bestandig å være klar over. Disse tankene lar seg ikke bestandig kontrollere av selve individet, f.eks. at ingen kan være lykkelig når man ønsker det selv. Det som er med på å påvirke det ubevisste, er andre menneskers reaksjoner på oss. Dette gjelder spesielt mennesker som har betydning for våre liv.

IMAGINE av John Lennon:

 

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

ENGLISH VERSION

Semantics and emotions.

Idiot, fool, nerd, racist, gay, communist, nudist, exhibitionists, white man, nigger, negro, african american, yellow man, gringo, fat boy, whore, pimp, round burner


Or


Weakened learning skills, willing to learn, poorly informed wretch, characterized by his childhood and the environment, have grown up in the sixty or seventies, had very liberal parents, have not even chosen where we were born, one of those who had to flee, all the pain they have experienced , have certainly had it hard as a child, don juan, lightly threaded, escort lady, CEO of consulting firm ......., one well-equipped man etc., etc.


I try to stand tall, but it is difficult and it has taken some time - call me whatever you want, but I reserve myself the full right to take it personally, because it is in my opinion the only way to take it!


I want to preserve the differences!


Because I think that some of the most important is to keep the world's ethnic, geographical, natural and cultural differences. I do not want to have the opportunity to go skiing and skating, eating waffle with brown cheese, see the Jay Leno or pray to Jesus Christ in front of a Norwegian priest when I'm in Kenya. I do not want to read The Times, listen to P1, chatting with Norwegians and Swedish people in cafes, having pork for Christmas or die with Norwegians in one Norwegian elderly home when I am in Nepal.


I do not want to have Norwegian versions of everything if I decide to stay in Spain, Thailand or South Africa. Nor if I'm being forced. If the option is that I and my family are killed in my homeland if I go back, I rather prefer the peace and reason I get in the land I am in and realize that politics and or religion in the country I come from is most likely one of the reasons that there is neither safe or emotional sense to go back. I want rather to learn the language and their culture and traditions, so that I can gain a foothold in a natural way. Who am to come home in their living room and demand that they must reshuffle so that I can fit into my stuff that apparently also is a part of the cause of the violence and insecurity in my country?


What is the root of all evil?


They have strong beliefs, they have such strong roots, they have such strong opinions!

Good for them, but if you really are strong in faith, you do not need a separate Mosque, church or monastery. If you have such strong roots you will eventually find a way to once again get back to them. And have you also generally very strong opinions you will probably get the opportunity to communicate and share them.


So do not call me, that was both sad and happy when we finally got our own child, while simultanously frustrated and confused to engage the opportunity of adopting a child from South Africa, a distasteful racist. Do not call me distasteful racist, me sitting at the family table surrounded by both Indian blood, American blood (African American), lesbian blood, Aryan blood, Swedish blood, Norwegian blood, Sami blood, right blood, sv-blood, ap-blood and bergensk blood.

If there is a generation that requires foreign-language contact as is the current nursing home and retirement home generation, and is there anyone who can explain our new citizens about our patriotism and skepticism then there are those. Let them get the opportunity!

"For honor be the difference and peace on earth and knowledge to all, so that we can praise inequality, self reason, embrace progress and with it realize that the world has moved forward and the ancient traditions have given way to its regained knowledge of how inequality, brothers and sisters, and diversity can coexist in perfect harmony and freedom. "

Semantics is the branch of linguistics (language science) that studies the meaning of words, both individually and in juxtaposed structures (sentences).

Feelings or emotions related to the unconscious mind we think without always being aware. These thoughts can not always be controlled by the individual, for example. that no one can be happy when you want it yourself. It is helping to influence the unconscious, is other people's reactions to us. This is especially true of people who have an impact on our lives.

 

POWER OF IMAGINATION

Keep passing the open windows and never stop thinking about what you do not see outside those windows!!

WWW vs. BTN

NO ELECTRICITY - NO PROBLEM!

”Ignorance is bliss” er det noe som heter, hvis jeg lager ett nytt ordtak;

 ”Lack of info makes calm” eller ennå bedre: ”no info no problem!”

eller som Manuel sier; ”I don’t know nothing – I’m from Barcelona”

 Mer alternativt og fritt oversatt: ”I only know myself” ”Free your mind, back to nature”

 Konsentrer deg mer om de viktige tingene i livet?

Og de er? Vel, mange av oss drømmer om en ferie på en øde øy i tropene – akkurat passe varmt og selvforsynt med mat og drikke. Trenger vi så mye mer? Ingen elektrisitet, altså ingen kontakt med omverdenen. Vi konsentrerer oss sammen om å skaffe og lage mat, pleie husrom og hverandre. Tiden som blir til overs går ikke med til å surfe på nett, spille på konsoller, støvsuge, gå i shoppingsentre, sitte i bil, pendle, vaske klær, sjekke værmeldingen, twittre, ta bilder, redigere bilder, skrive julekort, lese aviser, gå på Sats, trene yoga, fotball, pynte til jul, påske…

 

Ikke har de innfødte så mye lån, slik at de slipper å jobbe og å være bekymret for å klare å nedbetale.

Forurensning er et ukjent begrep – søppel – emballasje likeså.

Ingen reklame, ingen selgere!

 EN PHOTO-SHOPPET VERDEN LYSER LURT IMOT MEG! ER JEG BLITT LURT? FINNES DENNE VERDEN?

 En verden uten religion, politikk, avgifter, terror, rikdom, fattigdom, twitter, Facebook, Instagram, Google, Photoshop, VG, Ebay, Youtube, Playstation, biler, båter, motorsykler, kjøkkenmaskiner, mikroovn, vaskemaskin, oppvaskmaskin, iPader, wifi, bluetooth, Chlasohlsson, Ikea, G-sport, Mac, PC, E-book, Gigabyte…

 Nei antageligvis ikke, for da ville vel mange flere ha ”levet den?”

Øde øyer er kun til for selvrealisering – og snart kan vi interaktivt reise og oppleve hva vi vil uten å løfte en finger – herlig?

 Skrevet og tenkt helt og holdent av undertegnede – ikke iført lilla skjerf og fotformsko – Geir Torstenson.

PS: I don’t live as I preach – yet.